(+47) 451 32 050
kristiansund@katolsk.no

Forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner ved varsling eller mistanke om seksuelle overgrep og krenkelser i Trondheim stift:

Lena Tande.
Epost: Lena.Tande(at)katolsk.no / Lena(at)tande.net 
Telefon: (+47) 909 78 698

Patrick Kermit.
Epost: Patrick.Kermit(at)katolsk.no  
Telefon: 980 18 017

“Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg” Matt 25, 40


Forebygge overgrep

Vi forebygger overgrep ved å skape gode holdninger gjennom konkrete tiltak, som innarbeides i våre rutiner i menighetene. Det skal være åpenhet og lav terskel for å si fra om krenkelser. Det er sogneprestene og menighetsrådene som er ansvarlig for å iverksette disse. Klostre og ordner, presteseminaret, katolske skoler, Norges unge katolikker og andre katolske organisasjoner skal gjøres kjent med retningslinjene.

De etiske retningslinjene nedenfor legger opp til å favne videre enn overgrep foretatt av kirkelige medarbeidere. I samfunnet skjer et skifte: Der kristen samlivsetikk har vært normgivende, oppheves nå forbindelsen mellom samliv og reproduksjon. Det pågår omfattende seksuell påvirkning gjennom nyere kommunikasjonsveier; pornografi er enkelt tilgjengelig selv for helt unge mennesker. Den massive påvirkningen endrer samfunnet og våre relasjoner, og Kirkens medarbeidere vil stå overfor problemstillinger som til nå langt på vei har vært fraværende. De etiske retningslinjene vil derfor innebære at også prester og ansatte kan beskyttes.

Kirken skal være et godt sted for alle

Vi har i Norge felles retningslinjer for alle menigheter i våre tre bispedømmer/stift. Vi skal forebygge overgrep og skape en kultur som gjør det enkelt og trygt å uttrykke bekymring for krenkelser og overgrep. Slike bekymringer skal tas på alvor. Det er viktig å være bevisst på at overgrep kan skje.

Tillit til Kirken bygger på at folk kan stole på at dens geistlige, ansatte og frivillige, som har ansvar for barn og sårbare voksne, lever opp til bestemte standarder i tjeneste og oppførsel. Med dagens teknologiske utvikling er det viktig å være oppmerksom på at de samme standardene gjelder både i den fysiske og virtuelle verden.

«Seksuelt misbruk er en forbrytelse som krenker Vår Herre, påfører ofrene fysisk, psykisk og åndelig skade og er ødeleggende for vårt trosfellesskap. For å hindre at slike overgrep, i alle sine former, skal skje igjen, kreves vårt hjertes vedvarende og grunnleggende omvendelse. Den må vi bekrefte gjennom håndfaste og formålstjenlige tiltak som omfatter alle i Kirken. På den måten vil personlig hellighet og moralsk helhjertethet bidra til å gi evangelieforkynnelsen full troverdighet og å fremme Kirkens oppdrag.»

(Vos estis lux mundi , motu proprio, pave Frans 2019)

Mer informasjon

Heftet Forebygging av krenkelser og overgrep mot mindreårige og sårbare voksne i Den katolske kirke i Norge finnes på norsk, engelsk, polsk, spansk og litauisk. Klikk på respektive språk nedenfor for å få frem heftet.
Norsk
English
Polski
Espaniol
Eesti keel

Prosedyrer ved mistanke om seksuelle overgrep

For Trondheim stift gis herved forpliktende retningslinjer som skal sikre enhetlig og kompetent behandling i saker om seksuelle overgrep/krenkelser, der mistenkte er prest/diakon eller ordensmedlem eller ansatt/frivillig i kirkens tjeneste. Retningslinjene er skrevet først og fremst med tanke på saker som gjelder barn og unge (under 18 år etter kirkelig lovgivning), og sårbare voksne. Disse gruppene har et særskilt vern både i kirkerettslig og i norsk straffelovgivning. Men retningslinjene skal følges ved alle typer grenseoverskridende seksuell atferd fra en kirkelig medarbeider. Fagetisk råds mandat omfatter alle typer saker.

Det er utarbeidet en brosjyre som kort gir informasjon om retningslinjene, og som gir referanser til de personer man kan henvende seg til når man får vite eller har mistanke om at et overgrep har funnet sted. Denne brosjyren skal være tilgjengelig i alle katolske menigheter i Trondheim stift.

Saksbehandling og prosedyre ved mistanke om overgrep på norsk, engelsk, og polsk
Klikk på respektive språk nedenfor for å komme til hefte om saksbehandling.
Norsk
English
Polski